Skip to content

Actievoorwaarden: openingsaanbieding Mechanisatiebedrijf Meijering

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN

Total Nederland N.V. (“TOTAL”)

 

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Specifieke Actievoorwaarden zorgvuldig door. Deelnemers aan de Actie zijn door deelname aan deze Actievoorwaarden gebonden. 

 

1.    Definities
1.1.    "Actie": promotionele wedstrijd of promotionele actie zoals beschreven in de Specifieke Actievoorwaarden.
1.2.    "Actieperiode": de periode waarin de Actie loopt, zoals bepaald in de Specifieke Actievoorwaarden.
1.3.    "Actievoorwaarden": deze Algemene Actievoorwaarden en de Specifieke Actievoorwaarden die TOTAL bekend heeft gemaakt of in de loop van de Actie bekendmaakt op haar website, in advertenties of bij het verkooppunt. In het geval van tegenstrijdigheden zullen de Specifieke Actievoorwaarden voorgaan op de Algemene Actievoorwaarden.
1.4.    "Deelnamemateriaal": eventuele bijdragen van alle aard van Deelnemers in het kader van een Actie en eventuele opnames die door of namens TOTAL worden gemaakt in verband met de Actie.
1.5.    "Deelnemer": de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Algemene Actievoorwaarden ook toe is gerechtigd.
1.6.    "Prijs": elk voordeel dat verkregen wordt bij een Actie, waaronder: een prijs, een voucher of een product, zoals beschreven in de Specifieke Actievoorwaarden. Indien het een wedstrijd betreft, dan is de winnaar die Deelnemer die op de in de Specifieke Actievoorwaarden vastgestelde wijze de Prijs krijgt toegewezen.
1.7.    "Specifieke Actievoorwaarden": de actievoorwaarden met betrekking tot een specifieke actie die TOTAL bekend heeft gemaakt of in de loop van de Actie bekendmaakt op haar website, in advertenties of bij het verkooppunt en die één geheel vormen met deze Algemene Actievoorwaarden.
1.8.    "TOTAL": TOTAL Nederland N.V., gevestigd te Bezuidenhoutseweg 273, 2594 AN ‘s-Gravenhage, Nederland.

2.    Deelname
2.1.    Deelname aan de Actie staat gedurende de Actieperiode open voor iedereen van 18 jaar en ouder met een vaste woonplaats in Nederland, met uitzondering van de medewerkers van TOTAL alsmede iedereen die op enigerlei wijze (direct of indirect) in organisatorische of uitvoerende zin bij de Actie is betrokken. Evenals hun familieleden inclusief partner(s) woonachtig op hetzelfde adres.
2.2.    Op verzoek van TOTAL zal Deelnemer zich identificeren en bewijs van zijn woon- of verblijfplaats overleggen.
2.3.    Deelnemers die hun volledige naam en de juiste contactgegevens invullen, komen in aanmerking voor een Prijs. TOTAL kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van een verkeerde naam, verkeerde adresgegevens of een verkeerd mailadres.
2.4.    Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, behoudens indien anders bepaald in de Specifieke Actievoorwaarden.

3.    Uitsluiting
3.1.    TOTAL is gerechtigd Deelnemer zonder nader bericht uit te sluiten van deelname aan de Actie wanneer een Deelnemer in strijd met de Actievoorwaarden heeft deelgenomen aan de Actie of indien er sprake is van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en inbreuk op de Actievoorwaarden.
3.2.    TOTAL is gerechtigd hiertoe over te gaan op basis van een vermoeden en is niet gehouden de Deelnemer hiervan te informeren of tot bewijs dienaangaande te leveren.

4.    Prijs
4.1.    De Prijs is niet inwisselbaar voor geld.
4.2.    Een Prijs kan belastingplichtig zijn onder de Wet op de kansspelen of fiscale wet- en/of regelgeving. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van TOTAL, dit wil zeggen dat de prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen Prijs hoeft te betalen.

5.    Privacy
5.1.    De gegevens van de Deelnemer aan deze campagne worden vastgelegd in een bestand door TOTAL. Het doel van het bestand is om Deelnemers op de hoogte te houden over nieuws, producten, diensten en interessante aanbiedingen van TOTAL, haar tankstations en het loyaliteitsprogramma Total Club. Indien Deelnemer geen prijs stelt op dergelijke informatie en aanbiedingen kan Deelnemer zich te allen tijde afmelden.
5.2.    TOTAL behandelt de persoonsgegevens van de Deelnemer conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierop is de door TOTAL gehanteerde privacyverklaring (https://www.total.nl/privacyverklaring) van toepassing.
5.3.    De persoonsgegevens die in het kader van de Actie worden verwerkt kunnen worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. In voorkomend geval, zullen deze gegevens worden beschermd overeenkomstig de geldende wetgeving, door een contractuele modelclausule van de Europese Commissie, door de dwingende bedrijfsregels (of BCR) van de TOTAL-groep (https://nl.total.com/nl/samenvatting-van-de-binding-corporate-rules-van-...).

6.    Deelnamemateriaal
6.1.    Deelnemer garandeert dat Deelnemer beschikt over alle rechten met betrekking tot eventueel in te zenden Deelnamemateriaal en garandeert dat het ingezonden Deelnamemateriaal geen inbreuk maakt op auteursrechten, merkrechten of andere rechten van derden. Door deel te nemen aan de Actie vrijwaart de deelnemer TOTAL voor alle aanspraken in verband met inbreuk op rechten van derden ter zake.
6.2.    De Deelnemer verklaart dat personen die (eventueel) zijn afgebeeld in het ingezonden Deelnamemateriaal kennis hebben genomen van deze Actievoorwaarden en toestemming hebben gegeven voor het gebruik in het kader van de Actie, en vrijwaart TOTAL voor alle aanspraken in verband met inbreuk op rechten van derden ter zake.
6.3.    Door deel te nemen aan de Actie geeft Deelnemer aan TOTAL, vennootschappen behorende bij de TOTAL-groep of door TOTAL aan te wijzen partijen een onherroepelijke, eeuwigdurende, ongelimiteerde, overdraagbare, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie met betrekking tot alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht) en portretrechten ten aanzien van het ingezonden Deelnamemateriaal.
6.4.    Deelnemer geeft een onherroepelijke machtiging aan TOTAL, vennootschappen behorende bij de TOTAL-groep of door TOTAL aan te wijzen partijen om foto’s of video-opnames voor promotionele doeleinden van Deelnemer te maken en deze voor onbepaalde duur te gebruiken al dan niet in combinatie met de Actievoorwaarden genoemde (persoons)gegevens van de betreffende Deelnemer. Deelnemer ziet af van enig recht op compensatie of vergoeding, anders dan de Prijs waarop Deelnemer eventueel recht heeft. De Deelnemer zal ervoor zorgdragen dat ook derden, die in verband met de deelname van de Deelnemer bij de Actie betrokken raken, een vergelijkbare machtiging aan TOTAL zullen verstrekken, zonder recht op enige compensatie of vergoeding.

7.    Klachten
7.1.    Eventuele klachten kunnen bij de klantenservice ([email protected]) worden ingediend waarop binnen 5 werkdagen een reactie volgt.

8.    Aansprakelijkheid
8.1.    TOTAL is, voor zover toegestaan onder toepasselijke dwingend recht, niet aansprakelijk voor enigerlei schade van Deelnemer als gevolg van de Actie waaronder, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de Actie, uitsluiting en/of het niet gebruik kunnen maken van een Prijs.

9.    Algemeen
9.1.    Voor Acties die een kansspelelement bevatten is de Gedragscode promotionele kansspelen van toepassing. TOTAL handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.
9.2.    TOTAL behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van redenen de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen. 
9.3.    Aan eventuele (type) fouten kunnen geen rechten worden ontleend.
9.4.    Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd is TOTAL gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
9.5.    In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door TOTAL.
9.6.    Op deze Actie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage. De Deelnemer en TOTAL verbinden zich er echter toe voorafgaand aan een eventuele procedure overleg te plegen en te trachten tot een minnelijke oplossing te komen.
 

***