Skip to content

Maak kans op een gratis ANAC Olie-analyse.

Doe mee!

* Verplichte velden

 

Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens om contact op te nemen met winnaars van de actie en om eventueel naderhand naar jouw interesse te kunnen vragen met betrekking tot het betreffende product. Meer informatie met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens door TotalEnergies Marketing Nederland N.V. kun je vinden in onze privacyverklaring.

Meer van TotalEnergies?

* Verplichte velden

ANAC Olie-Analyse
ANAC Olie-Analyse

 

Actievoorwaarden

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN
TOTALENERGIES MARKETING NEDERLAND N.V.

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Specifieke Actievoorwaarden zorgvuldig door. Deelnemers aan de Actie zijn door deelname aan deze Actievoorwaarden gebonden.
Deze Actievoorwaarden zijn gepubliceerd op de campagnepagina op https://services.totalenergies.nl/zakelijk/smeermiddelen-en-bitumen/indu....

1.    Definities

1.1.    "Actie": promotionele wedstrijd of promotionele actie zoals beschreven in de Specifieke Actievoorwaarden.
1.2.    "Actieperiode": de periode waarin de Actie loopt, zoals bepaald in de Specifieke Actievoorwaarden.
1.3.    "Actievoorwaarden": deze Algemene Actievoorwaarden en de Specifieke Actievoorwaarden die TotalEnergies bekend heeft gemaakt of in de loop van de Actie bekendmaakt op haar website, in advertenties of bij het verkooppunt. In het geval van tegenstrijdigheden zullen de Specifieke Actievoorwaarden voorgaan op de Algemene Actievoorwaarden.
1.4.    "Deelnamemateriaal": eventuele bijdragen van alle aard van Deelnemers in het kader van een Actie en eventuele opnames die door of namens TotalEnergies worden gemaakt in verband met de Actie.
1.5.    "Deelnemer": de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Algemene Actievoorwaarden ook toe is gerechtigd.
1.6.    "Prijs": elk voordeel dat verkregen wordt bij een Actie, waaronder: een prijs, een voucher of een product, zoals beschreven in de Specifieke Actievoorwaarden.
Indien het een wedstrijd betreft, dan is de winnaar die Deelnemer die op de in de Specifieke Actievoorwaarden vastgestelde wijze de Prijs krijgt toegewezen.
1.7.    "Specifieke Actievoorwaarden": de specifieke actievoorwaarden die betrekking hebben op een specifieke actie en die TotalEnergies bekend heeft gemaakt of in de loop van de Actie bekendmaakt op haar website, in advertenties of bij het verkooppunt en die één geheel vormen met deze Algemene Actievoorwaarden.
1.8.    "TotalEnergies": TotalEnergies Marketing Nederland N.V., gevestigd te (2594 AN) ’s-Gravenhage aan de Bezuidenhoutseweg 273, Nederland.

2.    Deelname
2.1.    Deelname aan de Actie staat gedurende de Actieperiode open voor iedereen van 18 jaar en ouder met een vaste woonplaats in Nederland, met uitzondering van
de medewerkers van TotalEnergies alsmede iedereen die op enigerlei wijze (direct of indirect) in organisatorische of uitvoerende zin bij de Actie is betrokken.
Evenals hun familieleden inclusief partner(s) woonachtig op hetzelfde adres.
2.2.    Op verzoek van TotalEnergies zal Deelnemer zich identificeren en bewijs van zijn woon- of verblijfplaats overleggen.
2.3.    Deelnemers die hun volledige naam en de juiste contactgegevens invullen, komen in aanmerking voor een Prijs.
TotalEnergies kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van een verkeerde naam, verkeerde adresgegevens of een verkeerd mailadres.
2.4.    Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, behoudens indien anders is bepaald in de Specifieke Actievoorwaarden.

3.    Uitsluiting
3.1.    TotalEnergies is gerechtigd Deelnemer zonder nader bericht uit te sluiten van deelname aan de Actie wanneer een Deelnemer in strijd met de Actievoorwaarden
heeft deelgenomen aan de Actie of indien er sprake is van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en inbreuk op de Actievoorwaarden.
3.2.    TotalEnergies is gerechtigd hiertoe over te gaan op basis van een vermoeden en is niet gehouden de Deelnemer hiervan te informeren of tot bewijs dienaangaande te leveren.

4.    Prijs
4.1.    De Prijs is niet inwisselbaar voor geld.
4.2.    Een Prijs kan belastingplichtig zijn onder de Wet op de kansspelen of fiscale wet- en/of regelgeving. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van TotalEnergies,
dit wil zeggen dat de prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen Prijs hoeft te betalen.

5.    Privacy
5.1.    Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer ermee akkoord dat de gegevens van Deelnemer worden vastgelegd in een bestand door TotalEnergies.
Het doel van het bestand is om Deelnemers op de hoogte te houden over nieuws, producten, diensten en interessante aanbiedingen van TotalEnergies.
Indien Deelnemer geen prijs stelt op dergelijke informatie en aanbiedingen kan Deelnemer zich te allen tijde afmelden.
5.2.    TotalEnergies behandelt de persoonsgegevens van de Deelnemer conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Hierop is de door TotalEnergies gehanteerde privacyverklaring (https://services.totalenergies.nl/privacyverklaring) van toepassing.
5.3.    De persoonsgegevens die in het kader van de Actie worden verwerkt kunnen worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.
In voorkomend geval, zullen deze gegevens worden beschermd overeenkomstig de geldende wetgeving en/of door een contractuele modelclausule van de Europese Commissie.

6.    Deelnamemateriaal
6.1.    Deelnemer garandeert dat Deelnemer beschikt over alle rechten met betrekking tot eventueel in te zenden Deelnamemateriaal en garandeert dat het ingezonden Deelnamemateriaal
geen inbreuk maakt op auteursrechten, merkrechten of andere rechten van derden. Door deel te nemen aan de Actie vrijwaart de deelnemer TotalEnergies voor alle aanspraken in verband met inbreuk op rechten van derden ter zake.
6.2.    De Deelnemer verklaart dat personen die (eventueel) zijn afgebeeld in het ingezonden Deelnamemateriaal kennis hebben genomen van deze Actievoorwaarden en toestemming hebben
gegeven voor het gebruik in het kader van de Actie, en vrijwaart TotalEnergies voor alle aanspraken in verband met inbreuk op rechten van derden ter zake.
6.3.    Door deel te nemen aan de Actie geeft Deelnemer aan TotalEnergies, vennootschappen behorende bij de TotalEnergies-groep of door TotalEnergies aan te wijzen partijen
een onherroepelijke, eeuwigdurende, ongelimiteerde, overdraagbare, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie met betrekking tot alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht)
en portretrechten ten aanzien van het ingezonden Deelnamemateriaal.
6.4.    Deelnemer geeft een onherroepelijke machtiging aan TotalEnergies, vennootschappen behorende bij de TotalEnergies-groep of door TotalEnergies aan te wijzen partijen
om foto’s of video-opnames voor promotionele doeleinden van Deelnemer te maken en deze voor onbepaalde duur te gebruiken al dan niet in combinatie met de Actievoorwaarden
genoemde (persoons)gegevens van de betreffende Deelnemer. Deelnemer ziet af van enig recht op compensatie of vergoeding, anders dan de Prijs waarop Deelnemer eventueel recht heeft.
De Deelnemer zal ervoor zorgdragen dat ook derden, die in verband met de deelname van de Deelnemer bij de Actie betrokken raken, een vergelijkbare machtiging aan TotalEnergies zullen verstrekken, zonder recht op enige compensatie of vergoeding.

7.    Klachten
7.1.    Eventuele klachten kunnen bij de klantenservice via het contactformulier op de website https://services.totalenergies.nl/service-en-contact worden ingediend waarop binnen 5 werkdagen een reactie volgt.

8.    Aansprakelijkheid
8.1.    TotalEnergies is, voor zover toegestaan onder toepasselijke dwingend recht, niet aansprakelijk voor enigerlei schade van Deelnemer als gevolg van de Actie waaronder, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de Actie, uitsluiting en/of het niet gebruik kunnen maken van een Prijs.

9.    Algemeen
9.1.    Voor Acties die een kansspelelement bevatten is de Gedragscode promotionele kansspelen van toepassing. TotalEnergies handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.
9.2.    TotalEnergies behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van redenen de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen. 
9.3.    Aan eventuele (type) fouten kunnen geen rechten worden ontleend.
9.4.    Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd is TotalEnergies gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
9.5.    In geval van strijdigheid tussen bepalingen van deze Algemene Actievoorwaarden en de Specifieke Actievoorwaarden prevaleert het bepaalde in de Specifieke Actievoorwaarden. 
9.6.    In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door TotalEnergies.
9.7.    Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
De Deelnemer en TotalEnergies verbinden zich er echter toe voorafgaand aan een eventuele procedure overleg te plegen en te trachten tot een minnelijke oplossing te komen.
 

***

Specifieke actievoorwaarden
TOTALENERGIES MARKETING NEDERLAND N.V.
Europort actie (hierna: de “Actie”)

1.    Gedurende de periode 2 t/m 5 november 2021 (“Actieperiode”) maakt iedere Deelnemer aan de Actie kans op het winnen van een gratis ANAC Olie-analyse bij het bedrijf waar de Deelnemer werkzaam is.
2.    Deelnemen aan de Actie kan door gedurende de Actieperiode de QR-code te scannen op de actiebanner in de beursstand van TotalEnergies op de Europort en vervolgens jouw gegevens (naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer) in te vullen op de campagnepagina en akkoord te gaan met onze Actievoorwaarden.
3.    De winnaars worden uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de Actieperiode benaderd. 
4.    Uitreiking van de ANAC Olie-analyse vindt plaats door een Sales Engineer van TotalEnergies bij het bedrijf waar Deelnemer werkzaam is.