Skip to content

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Lees hier de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Total Nederland N.V.. ingeschreven in het Handelsregister voor Haaglanden onder nummer 24106171 en Servauto Nederland B.V., ingeschreven in het Handelsregister voor Haaglanden onder nummer 24126356, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage.

Alle voorwaarden op een rij

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar door Koper mocht worden verwezen is uitgesloten. Afwijkingen zijn slechts mogelijk indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Tenzij anders bepaald hebben onze offertes een geldigheidsduur van vijf werkdagen.
 3. Indien ons ter zake van geheel of gedeeltelijk vrij van fiscale of andersoortige overheidsheffingen uitgevoerde leveranties boete(n) respectievelijk naheffing(en) worden opgelegd, zal Koper deze boete(n) respectievelijk naheffing(en) binnen tien dagen nadat wij Koper ter zake hebben aangeschreven voldoen. Het staat Koper niet vrij de rechtsgeldigheid der boete(n) respectievelijk naheffing(en) ter discussie te stellen voordat bedoeld bedrag door Koper is betaald. Koper vrijwaart ons voor alle schade(n) en/of boete(n) welke het gevolg zijn van een onjuiste behandeling van douanedocumenten en van onjuiste opgave(n) met betrekking tot de B.T.W.
 4. Tussentijdse wijziging van kostprijsfactoren kunnen wij aan Koper doorberekenen. Indien prijsaanpassingen door enige wettelijke bepaling van enige regering worden beperkt of verboden hebben wij het recht om de overeenkomst met Koper aanstonds te beëindigen, dan wel voor ontbonden te verklaren.
 5. De door ons afgegeven prijzen zijn dagprijzen, dan wel wanneer het smeerolie en vetten betreft de bij ons algemeen geldende verkoopprijzen volgens gepubliceerde prijslijst, geldend op de dag van levering. Tenzij schriftelijk anders blijkt zijn alle overeengekomen prijzen excl. B.T.W.
 6. Vaststelling door of namens ons van geleverde hoeveelheid is tussen partijen bindend. Overeengekomen hoeveelheden gelden voor ons bij benadering met een marge van 5% of minder.
 7. Wij zijn gerechtigd levering in, door of vanwege koper gestelde ruimte, welke niet voldoet aan door of namens ons te stellen eisen van veiligheid en reinheid te weigeren. Hierdoor ontstane schade brengen wij in rekening. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door ontvangst in ondeugdelijke ruimte. Koper vrijwaart ons tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.Afhalen van product door Koper kan allen geschieden tijdens de gebruikelijke openingsuren van het depot of magazijn.
 8. Emballage, waarvoor geen statiegeld is berekend, wordt niet teruggenomen. Emballage, waarvoor statiegeld is berekend, wordt slechts teruggenomen en gecrediteerd indien deze compleet is, zich naar ons oordeel in goede staat bevindt en franco wordt geretourneerd aan ons verzendadres. 
 9. Geleverde goederen gaan eerst in eigendom over nadat de gehele koopprijs door ons is ontvangen. Alle risico’s met betrekking tot het geleverde zijn vanaf het tijdstip van levering voor Koper. Bij niet-tijdige betaling van een vordering wordt deze verhoogd met incassokosten. De incassokosten belopen tenminste 15% van het factuurbedrag incl. B.T.W. met een minimum van € 225,00 zonder dat Koper van ons kan vergen incassokosten te specificeren. Vanaf het tijdstip waarop Koper de goederen in ontvangst had behoren te nemen zijn de verkochte producten eveneens voor zijn rekening en risico. Tenzij tussen partijen anders wordt overeengekomen is Koper voor elke in strijd met de overeenkomst door hem niet afgenomen liter/kilogram ons een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van de verkoopprijs van het niet afgenomen deel van de smeermiddelen en specialiteiten en van 10% van de verkoopprijs van het niet afgenomen deel van de motorbrandstoffen.
 10. Leveranties per tankauto zullen plaatsvinden op tijdstippen en in hoeveelheden door ons vast te stellen in overeenstemming met de ritten en routes die onze tankauto’s ter bevoorrading van installaties van onze afnemers rijden. Kosten voor ons voortvloeiende uit niet tijdige en/of niet juiste in ontvangst name van het door ons te leveren product zijn voor rekening van Koper. Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande zin, is Koper voor iedere gehele of gedeeltelijke kalenderdag gedurende welke hij  nalatig blijft door ons verkocht product in ontvangst te nemen, aan ons een schadeloosstelling verschuldigd van € 1,50 per ton, onverminderd onze aanspraak op aanvullende schadevergoeding voor zover de werkelijke schade voren omschreven schadeloosstelling overschrijdt.
 11. Monsters, analyses en andere opgaven betreffende aard en hoedanigheid van te leveren product gelden steeds niet verder dan bij benadering. Afwijkingen van overeengekomen aard en hoedanigheid, voor zover binnen de grenzen van hetgeen in de handel in het betrokken product gebruikelijk is, geven geen recht aan Koper tot reclame.
 12. Bij overeengekomen levering franco opslagplaats Koper gaat onze vervoerplicht niet verder dan tot de plaats die voor het door ons gekozen vervoermiddel redelijkerwijs bereikbaar is.
 13. Onze aansprakelijkheid voor wat betreft de uitvoering van gesloten overeenkomsten gaat in geval van levering van verkeerd product, niet verder dan levering alsnog van product in overeengekomen hoeveelheid en kwaliteit. Het staat ons vrij in zodanige situatie niet opnieuw te leveren maar, in plaats daarvan, Koper voor de koopsom te crediteren. Wij zijn niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden van degenen die al dan niet in dienstverband voor ons werkzaam zijn respectievelijk door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Wij sluiten uit aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van personen, die aangemerkt moeten worden als organen van onze vennootschappen, dan wel moeten worden geacht daarvan deel uit te maken, tenzij Koper bewijst, dat er sprake is van opzet of grove schuld. In alle in het voorgaande beschreven situaties vrijwaart Koper ons voor schadeaanspraken van derden.
 14. Koper zal ons niet aanspreken voor schade door hem, direct of indirect, geleden als gevolg van overschrijding onzerzijds van een overeengekomen leveringstermijn. 
 15. Eventuele reclames welke geen betrekking hebben op de wijze van aflevering, dienen door Koper binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan ons gemeld te worden. Ondertekening door Koper van de afleverbon is tevens het bewijs dat de aflevering correct heeft plaatsgevonden. Bij afleveringen tijdens afwezigheid van Koper dienen eventuele reclames met betrekking tot de wijze van aflevering ons de volgende werkdag te hebben bereikt.
 16. Koper komt geen beroep toe op de compensatie of verrekening met enigerlei vordering die hij op ons zou willen pretenderen. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de bedragen, die wij, uit welke hoofde dan ook, te eniger tijd van Koper zullen hebben te vorderen of deze aan ons zal zijn verschuldigd, zonder meer te verrekenen met bedragen, die wij of enige andere in Nederland gevestigde of werkzame, tot het TotalEnergies-concern behorende onderneming, uit welke hoofde dan ook, te eniger tijd aan Koper zal zijn verschuldigd of van Koper zal hebben te vorderen. 
 17. In afwijking van hetgeen betreffende betaling mocht zijn overeengekomen, hebben wij te allen tijde het recht betaling van reeds geleverde producten en andere zaken te vorderen alvorens verder te leveren, als ook om vooruitbetaling te verlangen. Weigering onzerzijds van levering in de situatie waarin Koper jegens ons nalatig is in de nakoming van enige verplichting, geeft Koper niet het recht, in afwijking van een gesloten overeenkomst, product elders te betrekken, respectievelijk in voorraad te hebben, te gebruiken of te verhandelen. Betaling van gekocht product geschiedt contant, tenzij een andere betalingstermijn uitdrukkelijk is overeengekomen. Een overeengekomen betalingstermijn kan door ons worden ingekort in het geval wij in redelijkheid tot de conclusie komen dat de financiële liquiditeit dan wel financiële soliditeit van Koper daartoe aanleiding geeft. Over niet binnen de gesteld termijn voldane facturen is Koper ons een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%, te rekn sedert factuurdatum.
 18. Zolang wij enige vordering op Koper hebben openstaan is Koper, indien wij daartoe de wens te kennen geven verplicht om binnen een door ons te bepalen termijn te onzen genoegen voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen en is het Koper voorts niet toegestaan om over de door ons geleverde goederen te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen te verrichten dan nadat wij daaraan, alsmede aan de condities waaronder een en nader geschiedt, onze goedkeuring hebben gehecht. 
 19. Ingeval wij onze rechten niet altijd handhaven zal Koper jegens ons nimmer een beroep doen op rechtsverwerking.
 20. Overmacht aan de zijde van één der partijen heeft, voor wat betreft de wederzijdse verplichtingen, slechts opschortende werking voor zover en zolang wij niet hebben bepaald dat de overeenkomst dientengevolge is ontbonden. Als overmacht aan onze zijde zal onder meer gelden dat in één der bedrijven of bedrijfstakken die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken zijn bij de productie, verwerking, toelevering, vervoer of opslag van producten van de soort als werd overeengekomen, dan wel in één der bedrijven of bedrijfstakken van welke vorenbedoelde bedrijven of bedrijfstakken voor wat betreft het ongestoorde verloop van hun werkzaamheden in het algemeen afhankelijk zijn, in enigerlei opzicht stagnatie ontstaat als gevolg van: overheidsmaatregelen in enig land ter wereld, zoals bijvoorbeeld in-, door- of uitvoerverboden, contingentering, douane-, respectievelijk tariefmaatregelen, fiscale wetgeving; weigering, intrekking of vervallen verklaringen van vergunningen; brand, staking, uitsluiting gedwongen gehele of gedeeltelijke stopzetting van het bedrijf; natuurrampen, vorst, abnormale waterstand, overstroming, epidemie, mobilisatie, oproer, oorlogsdreiging of oorlogstoestand in enig land of op enig plaats ter wereld. 
 21. Zowel voor wat betreft gesloten overeenkomsten als voor wat betreft haar uitvoering zijn wij gerechtigd een ander in onze plaats te stellen.
 22. Op onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht, nadrukkelijk met inbreng van Afdeling 6.5.3.BW, van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 23. Voor zover de wet het toelaat zullen alle geschillen, welke bij de uitvoering van of in verband met enige koopovereenkomst mochten ontstaan, aanhangig worden gemaakt worden gemaakt bij de ter zake van het geschil bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij wij mochten verkiezen het geschil te onderwerpen aan een anderszins bevoegde rechter. 
 24. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter nietig of vernietigbaar is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Partijen zullen in redelijkheid en billijkheid onderhandelen en trachten tot overeenstemming te komen omtrent een uitvoerbare alternatieve bepaling die naar strekking de nietige althans vernietigbare bepaling, die als ongeldig of onuitvoerbaar werd aangemerkt, te vervangen. 

1 maart 2004 

Algemene voorwaarden TotalEnergies Card

Lees de algemene voorwaarden van TotalEnergies Card.