Skip to content

Actievoorwaarden Retail Acties

Actievoorwaarden – App & Win

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Specifieke Actievoorwaarden zorgvuldig door. Deelnemers aan de Actie 
zijn door deelname aan deze Actievoorwaarden gebonden. 

1. Definities
1.1. "Actie": promotionele wedstrijd of promotionele actie zoals beschreven in de Specifieke Actievoorwaarden.
1.2. "Actieperiode": de periode waarin de Actie loopt, zoals bepaald in de Specifieke Actievoorwaarden.
1.3. "Actievoorwaarden": deze Algemene Actievoorwaarden en de Specifieke Actievoorwaarden die TotalEnergies bekend heeft 
gemaakt of in de loop van de Actie bekendmaakt op haar website, in advertenties of bij het verkooppunt. In het geval van 
tegenstrijdigheden zullen de Specifieke Actievoorwaarden voorgaan op de Algemene Actievoorwaarden.
1.4. "Deelnamemateriaal": eventuele bijdragen van alle aard van Deelnemers in het kader van een Actie en eventuele opnames 
die door of namens TotalEnergies worden gemaakt in verband met de Actie.
1.5. "Deelnemer": de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Algemene Actievoorwaarden 
ook toe is gerechtigd.
1.6. "Prijs": elk voordeel dat verkregen wordt bij een Actie, waaronder: een prijs, een voucher of een product, zoals beschreven 
in de Specifieke Actievoorwaarden. Indien het een wedstrijd betreft, dan is de winnaar die Deelnemer die op de in de 
Specifieke Actievoorwaarden vastgestelde wijze de Prijs krijgt toegewezen.
1.7. "Specifieke Actievoorwaarden": de specifieke actievoorwaarden die betrekking hebben op een specifieke actie en die 
TotalEnergies bekend heeft gemaakt of in de loop van de Actie bekendmaakt op haar website, in advertenties of bij het 
verkooppunt en die één geheel vormen met deze Algemene Actievoorwaarden.
1.8. "TotalEnergies": TotalEnergies Marketing Nederland N.V., gevestigd te (2594 AN) ’s-Gravenhage aan de Bezuidenhoutseweg 
273, Nederland.

2. Deelname
2.1. Deelname aan de Actie staat gedurende de Actieperiode open voor iedereen van 18 jaar en ouder met een vaste woonplaats 
in Nederland, met uitzondering van de medewerkers van TotalEnergies alsmede iedereen die op enigerlei wijze (direct of 
indirect) in organisatorische of uitvoerende zin bij de Actie is betrokken. Evenals hun familieleden inclusief partner(s)
woonachtig op hetzelfde adres.
2.2. Op verzoek van TotalEnergies zal Deelnemer zich identificeren en bewijs van zijn woon- of verblijfplaats overleggen.
2.3. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, behoudens indien anders bepaald in de Specifieke Actievoorwaarden.

3. Uitsluiting
3.1. TotalEnergies is gerechtigd Deelnemer zonder nader bericht uit te sluiten van deelname aan de Actie wanneer een 
Deelnemer in strijd met de Actievoorwaarden heeft deelgenomen aan de Actie of indien er sprake is van misbruik, fraude, 
manipulatie of omzeiling van en inbreuk op de Actievoorwaarden.
3.2. TotalEnergies is gerechtigd hiertoe over te gaan op basis van een vermoeden en is niet gehouden de Deelnemer hiervan te 
informeren of tot bewijs dienaangaande te leveren.

4. Prijs
4.1. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld.
4.2. Een Prijs kan belastingplichtig zijn onder de Wet op de kansspelen of fiscale wet- en/of regelgeving. De eventueel 
verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van TotalEnergies, dit wil zeggen dat de prijswinnaar niet achteraf 
kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen Prijs hoeft te betalen.

5. Privacy
5.1. Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer ermee akkoord dat de gegevens van Deelnemer worden vastgelegd in een 
bestand door TotalEnergies. Het doel van het bestand is om Deelnemers op de hoogte te houden over nieuws, producten, 
diensten en interessante aanbiedingen van TotalEnergies. Indien Deelnemer geen prijs stelt op dergelijke informatie en 
aanbiedingen kan Deelnemer zich te allen tijde afmelden.
5.2. TotalEnergies behandelt de persoonsgegevens van de Deelnemer conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
Hierop is de door TotalEnergies gehanteerde privacyverklaring (https://services.totalenergies.nl/privacyverklaring) van 
toepassing.
5.3. De persoonsgegevens die in het kader van de Actie worden verwerkt kunnen worden doorgegeven buiten de Europese 
Economische Ruimte. In voorkomend geval, zullen deze gegevens worden beschermd overeenkomstig de geldende 
wetgeving en/of door een contractuele modelclausule van de Europese Commissie.

6. Deelnamemateriaal
6.1. Deelnemer garandeert dat Deelnemer beschikt over alle rechten met betrekking tot eventueel in te zenden
Deelnamemateriaal en garandeert dat het ingezonden Deelnamemateriaal geen inbreuk maakt op auteursrechten, 
merkrechten of andere rechten van derden. Door deel te nemen aan de Actie vrijwaart de deelnemer TotalEnergies voor 
alle aanspraken in verband met inbreuk op rechten van derden ter zake.
6.2. De Deelnemer verklaart dat personen die (eventueel) zijn afgebeeld in het ingezonden Deelnamemateriaal kennis hebben 
genomen van deze Actievoorwaarden en toestemming hebben gegeven voor het gebruik in het kader van de Actie, en 
vrijwaart TotalEnergies voor alle aanspraken in verband met inbreuk op rechten van derden ter zake.
6.3. Door deel te nemen aan de Actie geeft Deelnemer aan TotalEnergies, vennootschappen behorende bij de TotalEnergiesgroep of door TotalEnergies aan te wijzen partijen een onherroepelijke, eeuwigdurende, ongelimiteerde, overdraagbare, 
royaltyvrije, niet-exclusieve licentie met betrekking tot alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder maar niet 
beperkt tot het auteursrecht) en portretrechten ten aanzien van het ingezonden Deelnamemateriaal.
6.4. Deelnemer geeft een onherroepelijke machtiging aan TotalEnergies, vennootschappen behorende bij de TotalEnergiesgroep of door TotalEnergies aan te wijzen partijen om foto’s of video-opnames voor promotionele doeleinden van 
Deelnemer te maken en deze voor onbepaalde duur te gebruiken al dan niet in combinatie met de Actievoorwaarden
genoemde (persoons)gegevens van de betreffende Deelnemer. Deelnemer ziet af van enig recht op compensatie of 
vergoeding, anders dan de Prijs waarop Deelnemer eventueel recht heeft. De Deelnemer zal ervoor zorgdragen dat ook 
derden, die in verband met de deelname van de Deelnemer bij de Actie betrokken raken, een vergelijkbare machtiging aan 
TotalEnergies zullen verstrekken, zonder recht op enige compensatie of vergoeding.

7. Klachten
7.1. Eventuele klachten kunnen bij de klantenservice of via het contactformulier op de website 
https://services.totalenergies.nl/service-en-contact worden ingediend waarop binnen 5 werkdagen een reactie volgt.

8. Aansprakelijkheid
8.1. TotalEnergies is, voor zover toegestaan onder toepasselijke dwingend recht, niet aansprakelijk voor enigerlei schade van 
Deelnemer als gevolg van de Actie waaronder, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan 
de Actie, uitsluiting en/of het niet gebruik kunnen maken van een Prijs.
8.2. TotalEnergies kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van een verkeerde naam, 
verkeerde adresgegevens of een verkeerd mailadres door de Deelnemer.

9. Algemeen
9.1. Voor Acties die een kansspelelement bevatten is de Gedragscode promotionele kansspelen van toepassing. TotalEnergies
handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.
9.2. TotalEnergies behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van redenen de Actievoorwaarden 
tussentijds te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen. 
9.3. Aan eventuele (type) fouten kunnen geen rechten worden ontleend.
9.4. Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd is TotalEnergies gerechtigd één of 
meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde 
bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
9.5. In geval van strijdigheid tussen bepalingen van deze Algemene Actievoorwaarden en de Specifieke Actievoorwaarden 
prevaleert het bepaalde in de Specifieke Actievoorwaarden. 
9.6. In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door TotalEnergies.
9.7. Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’sGravenhage. De Deelnemer en TotalEnergies verbinden zich er echter toe voorafgaand aan een eventuele procedure 
overleg te plegen en te trachten tot een minnelijke oplossing te komen.

***

SPECIFIEKE ACTIEVOORWAARDEN TOTALENERGIES MARKETING NEDERLAND N.V.
App & Win Nationale Campagne (de “Actie”)
- Gedurende de periode 4 oktober 2021 t/m 16 januari 2022 (“Actieperiode”) maakt iedere Deelnemer aan de Actie kans op 
het winnen van een van de volgende Prijzen: Smaak Voordeelkaart; Washkaarten t.w.v. € 15,- (per stuk); Zonnepanelen 
t.w.v. € 5.000,- (per stuk); Watt Montreal E-bike t.w.v. € 1.450,- (per stuk); Brekr custom elektrische brommer model B t.w.v. 
€ 4.499,-; 1 jaar lang gratis rijden in een Carver Elektrisch Stadsvoertuig t.w.v. € 2.760,-. 
- Deelnemen aan de Actie kan door gedurende de Actieperiode te tanken of een shopaankoop bij een TotalEnergies 
tankstation te doen en vervolgens de QR-code te scannen, een foto van de kassabon in te sturen via het WhatsApp-gesprek 
dat automatisch opent na het scannen van de QR-code en de Actievoorwaarden te accepteren.
- Deelname is beperkt. De Deelnemer kan gedurende de gehele actieperiode maximaal 5 kassabonnen per dag insturen. 
Deelnemen aan de Actie kan alleen indien de Deelnemer in Nederland woonachtig is.
- Gedurende de Actieperiode zal TotalEnergies na afloop van iedere week de winnaars van de weekprijzen trekken uit de in 
de afgelopen week ingezonden kassabonnen. 
- De winnaars krijgen een WhatsApp bericht vanuit TotalEnergies, indien zij niet binnen twee weken na het ontvangen van 
dit bericht reageren dat ze de Prijs accepteren komt het recht op de Prijs te vervallen en zal er een nieuwe winnaar 
worden getrokken. TotalEnergies is niet verplicht te melden dat een Prijs is komen te vervallen.
- De resultaten van iedere trekking worden uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van de Actieperiode aan de winnaars 
bekendgemaakt.
- De gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar tegen geld.
- Uitreiking van de Hoofdprijzen vindt plaats op een van de deelnemende servicestations Met de prijswinnaar wordt 
telefonisch contact opgenomen om een afspraak te maken voor de uitreiking. Een fotomoment en bericht inclusief foto op 
Facebook maakt hier deel van uit.
- Onze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op deze Actie. Deze Algemene Actievoorwaarden zijn gepubliceerd 
op de campagnepagina op www.services.totalenergies.nl/appenwin. Deelnemers aan de Actie zijn door deelname aan deze 
Specifieke en onze Algemene Actievoorwaarden gebonden.
- De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze actie worden tot twee weken na eind van de actieperiode
bewaard. 

- Nadere informatie en voorwaarden m.b.t. de (hoofd)prijzen: 
1x Private Leasecontract voor 1 jaar lang gratis rijden in een Carver Elektrisch Stadsvoertuig: 
• De winnaar ontvangt een private leasecontract met Carver Europe B.V. voor een jaar lang rijden in een elektrisch 
stadsvoertuig t.w.v. € 230,- per maand.
• TotalEnergies is niet aansprakelijk voor enige schade aan of veroorzaakt door of met het voertuig.
3x Watt Montreal E-Bike (Male 59cm) van Watt Mobility B.V.: 
• De winnaar ontvangt een urban E-bike van Watt Mobility B.V. t.w.v. € 1450,- (per stuk).
• TotalEnergies in niet aansprakelijk voor enige schade aan of veroorzaakt door of met het voertuig.
• De elektrische motor bevindt zich in de achteras en heeft een vermogen van 250 WATT. De aandrijving vindt plaats via 
een snelheidssensor bij de trapas. De motor kent 5 standen van ongeveer 5 km tot 25 km per uur ondersteuning. De 
fiets haalt zijn energie uit een 36V - 8.7Ah lithium batterij. De fiets laadt op via een lader die verbonden is met de fiets. 
Het opladen van een volledig lege accu duurt ongeveer 3 uur. De gemiddelde levensduur van een accu is ongeveer drie 
jaar of ongeveer 500 laad-cicli.
• Garantie: Watt geeft 2 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en constructiefouten van het frame en de elektrische 
onderdelen. Op de batterij leveren zij 2 jaar garantie of 500 laadcycli. De garantie is niet overdraagbaar en vervalt als 
de fiets overgaat naar een volgende eigenaar. Kosten voor montage zijn voor rekening van de eigenaar. De factuur is 
tevens het garantiebewijs. De volgende componenten, onderdelen en feiten zijn van deze garantie uitgesloten of leiden 
tot een uitsluiting van de garantie:
▪ Schade als gevolg van normale slijtage.
▪ Schade als gevolg van weersomstandigheden 
▪ Onjuist onderhoud en schade als gevolg van verkeerde reinigingsproducten, gereedschap zoals hogedrukreinigers 
enz.
▪ Onderdelen of accessoires die niet origineel door WATT Mobility zijn geleverd of vervangen.
▪ Verslijtbare onderdelen zoals kogellagers, glijlagers, lagerbouten en lagerschroeven, banden, remblokjes enz.
▪ Wanneer de fiets technisch aangepast wordt zonder goedkeuring van WATT Mobility.
▪ Gevolgschade
▪ Oneigenlijk gebruik van de fiets
▪ Gevolgen van een val of aanrijding 
▪ Commercieel verhuur of gebruik voor andere doeleinden dan voor eigen gebruik

1x Custom Elektrische brommer van Brekr Model B t.w.v. € 4499,-
• De winnaar ontvangt van Brekr / Smart Commute B.V. een elektrische brommer t.w.v. € 4.499,-.
• TotalEnergies is niet aansprakelijk voor enige schade aan of veroorzaakt door of met het voertuig.
• Brekr geeft 2 jaar garantie op de brommer.
• De winnaar mag zijn eigen Brekr configureren volgens de configurator (https://www.brekr.com/configurator/brekrmodel-b/#brekr-model-b). 
• Hierbij heeft de winnaar de volgende keuzes: 
▪ Snelheid (25 km/h of 45 km/h);
▪ Frame kleuren (een van de 11 kleuren in de configurator voor de framekap)
▪ Zadelkleur (zwart of bruin)
▪ Vering kleur (zwart of groen)
▪ Bandenprofiel (road of adventure)
• De winnaar krijgt standaard één jaar connectiviteit (voor de sim kaart in de GPS) en de Strapr (de bagageoplossing aan 
de voorkant van de Brekr).
3x Zonnepanelen: 
• De winnaar ontvangt gratis Jinko zonnepanelen (of een gelijkwaardig paneel indien Jinko niet leverbaar is) inclusief 
installatie met een maximale waarde van € 5.000,-.
• Voordat tot plaatsing wordt overgegaan controleert het installatiebedrijf (Wijsman Verburg Energy Systems) of het huis 
van de winnaar geschikt is voor de plaatsing van de zonnepanelen. Inbegrepen in de prijs zijn: montage, ontwerp, 
installatie, kwaliteitscontrole, garantie. 
• Indien het huis van de winnaar niet geschikt blijkt te zijn voor plaatsing van de zonnepanelen vervalt (het recht op) de 
prijs.
• De prijs kan alleen toegekend worden aan een particulier en niet aan een onderneming.
• De installatie van de zonnepanelen moet in 2022 worden uitgevoerd en zal worden geplaatst door Wijsman Verburg 
Energy Systems. TOTALENERGIES is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen, inclusief (gevolg)schade, veroorzaakt 
door of ten gevolge van de installatie en/of de zonnepanelen. 
• De algemene leveringsvoorwaarden van Wijsman Verburg Energy Systems zijn van toepassing op de installatie van de 
zonnepanelen. 
• De winnaar staat ervoor in dat het dak bereikbaar en begaanbaar is en in alle opzichten geschikt is voor het aanbrengen 
van de Zonnepanelen. 
8000x Smaak Voordeelkaart: 
• E-voucher van Smaak Voordeel voor éénmalig gebruik 
• Met de Smaak Voordeelkaart ontvangt u tot maar liefst 70% korting op smakelijke deals.
• De Smaak Voordeelkaart biedt ruim 5.000 partners en de beste deals rondom heerlijk eten, zoals kortingsvouchers, 
cadeaukaarten, keukenaccessoires en meer dan 1.500 restaurantdeals (inclusief afhalen en bezorgen).
• De Smaak Voordeelkaart wordt uitgereikt middels een code. Deze codes zijn ingericht voor eenmalig gebruik en kunnen 
worden verzilverd tot 31 maart 2022. Na verzilvering is de code een jaar lang geldig, voor eenmalig gebruik.
500x TotalEnergies Washkaart: 
• Oplaadbare kaart t.w.v. € 15,- voor elk beschikbaar wasprogramma bij TotalEnergies Wash.
• Oplaadbaar: je kunt de prepaid carwash kaart na gebruik opnieuw opladen.
• Je kunt de waskaart direct gebruiken in de wasstraat of bij de wasbox.